KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

Mihriban Ünay Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 1. Danışan Kayıt

Mihriban Ünay Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği'ne misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz kayıt olmanız amacıyla sekretarya personelimiz tarafından "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" ve "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

 • Adı, Soyadı
 • T.C. Kimlik No
 • Doğum Tarihi
 • Cep Telefonu
 • E-posta Adresi
 • Adresi
 • Randevu bilgisi

Ayrıca danışan kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına https://www.mihribanunay.com adresinde ve Mihriban Ünay Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği'nde bulunan danışan bekleme salonunda KVKK ve ilgili mevzuatlar kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için aydınlatılmış onam metinlerimiz yer almaktadır. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

 1. Hizmetlerimiz

Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin verileri talep ettikleri hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan uzmanlarımız tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere dayanarak işlenecektir. Danışanların Mihriban Ünay Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği'nden almış olduğu hizmetler esnasında paylaştığı bilgiler, danışmanlık hizmeti aldığı ilgili uzmanlar haricinde erişime kapalı şekilde muhafaza edilmektedir. Misafirlerimizim hizmet alımı tamamlandıktan sonra hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" ve "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 • Adı, Soyadı
 • Fatura Bilgileri

III. Diğer Hizmetler

 1. a) Misafir Hizmetleri

Mihriban Ünay Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği'ni aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla, aşağıdaki kişisel verileriniz "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak işlenir:

 • Adı, Soyadı
 • Telefon Numarası
 • E-posta Adresi
 • Randevu Bilgisi
 1. b) İnternet Sitesi

Mihriban Ünay Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği'ne ilişkin hazırlanmış www.mihribanunay.com internet sitesinde iletişim bilgileri bulunmaktadır. Bu iletişim bilgilerini kullanarak Psikoloji Antalya ile iletişime geçebilirsiniz. Yine internet sitesi üzerinden "Randevu Almak istiyorum" seçeneğini kullanarak, sekretarya ile WhatsApp üzerinden iletişime geçerek ve Adı, Soyadı, telefon numarası, E-posta adresi ile konuyu ileterek randevu oluşturmanız mümkündür. Bu bilgiler ışığında uygunluk durumuna göre ve ilgili kişiye paylaşmış olduğu iletişim bilgileri aracılığı ile dönüş sağlanır.

 1. c) Fiziksel Mekân Güvenliği

Mihriban Ünay Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği olarak sadece ortak bekleme salonlarında iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır.

 1. c) Bilgilendirme Faaliyetleri

Sadece KVKK ve ilgili mevzuatlar kapsamında onay vermiş olan misafirlerimize www.doktorsitesi.com vb. anlaşmalı olan siteler aracılığıyla randevu zaman bilgileri ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

Online olarak hizmet alımı yapılması durumunda 'sunucuları yurtdışında bulunan uygulama' üzerinden danışmanlık gerçekleştirilecek olup, Mihriban Ünay Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği tarafından bu görüşmeler esnasında 'sunucuları yurtdışında bulunan uygulama' verileriniz kayıt altına alınmayacak ya da işlenmeyecektir. Online hizmet alımı esnasında kullanılan 'sunucuları yurtdışında bulunan uygulama' tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ve yine aynı hukuki sebebe dayanarak yurtdışına aktarılabilmesi durumu, kullanılan uygulamanın sorumluluğunda olacaktır. Söz konusu görüntülü görüşmeye katılmanız bu konuda vermiş olduğunuz açık rızanız olarak değerlendirilecektir.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK'nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11'inci maddesi kapsamındaki;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmektir.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, "www.mihribanunay.com" web adresindeki "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu"nu doldurarak;

 • Soğuksu Mah. 308 Sokak. No:42, Muratpaşa/ANTALYA adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla kurumumuza gönderebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni Mihriban Ünay Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.

Okudum, anladım, aydınlatıldım.